GSRTC Clerk Call letter 2016

GSRTC Clerk Call letter

લાંબા સમય થી રાહ જોતા GSRTC ફોર્મ ભરેલ તારીખ 15-01-2016 થી 14-02-2016 ના કોલ લેટર જાહેર થયાં છે તો આપની પરીક્ષા નુ સ્થળ જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો.

GSRTC Clerk Call letter 2016 Download Junior Assistant Call Letter

🔹Assistant Traffic Inspector,
🔹Assistant Superintendent of Traffic,
🔹Assistant Security
🔹Supervisor,
🔹Clerk,
🔹Departmental Safety Inspector,
🔹Junior Assistant,
🔹Junior Accountant,
🔹Security Assistant,
🔹Senior Accountant/
🔹Inspector of Accounts,
🔹Senior Assistant,
🔹Steno-B,
🔹Stores Supervisor,
🔹Store Keeper,
🔹Traffic Controller,
🔹Traffic Inspector

Click Here Download GSRTC Clerk Call letter  GSRTC-Recruitment-candidate-list-for-examination

Leave a Comment